Cơ cấu tổ chức trong công ty TNHH một thành viên 2024

Tổng quan bài viết

Cơ cấu tổ chức trong công ty TNHH một thành viên đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành và phát triển của công ty. Công ty TNHH 1 thành viên có cơ cấu tổ chức công ty đơn giản. Do đó, dễ dàng quản lý nhân sự nên đây được xem là loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất tại Việt Nam. Trong bài viết dưới đây, Long Phan sẽ cung cấp những thông tin về chủ đề này.

Cơ cấu công ty TNHH một thành viên

Cơ cấu công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên là gì?

Theo quy định tại Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020 có thể hiểu công ty TNHH 1 thành viên là đơn vị do một cá nhân hoặc một tổ chức sở hữu.

Công ty TNHH Một thành viên có các đặc điểm sau:

 • Do một cá nhân hoặc một tổ chức là chủ sở hữu công ty
 • Có tư cách pháp nhân kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Chủ sở hữu Công ty TNHH MTV chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty;
 • Công ty TNHH MTV không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần;
 • Công ty TNHH MTV được phát hành trái phiếu.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 77 Luật Doanh nghiệp 2020 về chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH MTV thì chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác. Cụ thể:

 • Trường hợp chủ sở hữu chuyển nhượng 1 phần vốn góp của công ty cho cá nhân/tổ chức khác. Lúc này công ty sẽ tồn tại 2 chủ thể góp vốn. Do đó để đảm bảo cơ cấu tổ chức và hình thức hoạt động, công ty phải tiến hành chuyển đổi thành công ty TNHH 2 thành viên hoặc công ty cổ phần để duy trì hoạt động.
 • Trường hợp chủ sở hữu của công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn góp cho cá nhân/tổ chức khác, công ty cần tiến hành điều chỉnh chủ sở hữu mới cho công ty.

Các mô hình tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình:

 • Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
 • Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Ngoài ra, công ty phải có ít nhất 1 người đại diện theo pháp luật. Người này nắm giữ một trong các vị trí quan trọng trong sơ đồ tổ chức công ty TNHH 1 thành viên cụ thể như: chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc, chủ tịch công ty.

Nếu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên không quy định thì chủ tịch công ty hay chủ tịch hội đồng thành viên sẽ là người đại diện theo pháp luật cho công ty. Ngược lại, nếu điều lệ công ty không quy định khác thì cơ cấu tổ chức, hoạt động thực hiện theo quy định Luật Doanh Nghiệp 2020.

Căn cứ nội dung tại  khoản 1 Điều 79 Luật Doanh Nghiệp 2020.

Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

Căn cứ vào Điều 85 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về Cơ cấu tổ chức trong công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu như sau:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
 • Chủ sở hữu công ty là Chủ tịch công ty và có thể kiêm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
 • Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty và hợp đồng lao động.

Như vậy, chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do cá nhân thành lập là Chủ tịch công ty và có thể kiêm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu

Đối với Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu sẽ do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ của công ty và có toàn quyền thay đổi cơ cấu tổ chức. Cụ thể như bổ nhiệm, thuê các cấp quản lý doanh nghiệp,  miễn nhiệm. Dựa theo 2 mô hình cơ bản sau:

 • Mô hình 1: Chủ tịch công ty, giám đốc/tổng giám đốc, ban kiểm soát.
 • Mô hình 2: Hội đồng thành viên, giám đốc/tổng giám đốc, ban kiểm soát.

Mặt khác, điểm mới Luật Doanh nghiệp 2020 quy định thì phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc, chủ tịch công ty hoặc tổng giám đốc của công ty.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 79 Luật Doanh Nghiệp 2020.

Các mô hình cơ cấu tổ chức trong Công ty TNHH một thành viên

Các mô hình cơ cấu tổ chức trong Công ty TNHH một thành viên

Cơ cấu tổ chức quản lý trong công ty TNHH một thành viên

Hội đồng thành viên

Khoản 1, 2 Điều 80 Luật Doanh Nghiệp 2020 đã nêu rõ vị trí hội đồng thành viên như sau:

 • Hội đồng thành viên có từ 3 đến 7 thành viên. Thành viên Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm với nhiệm kỳ không quá 05 năm.
 • Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
 • Hội đồng thành viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Điều lệ công ty, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Quyền, nghĩa vụ và chế độ làm việc của Hội đồng thành viên được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chủ tịch công ty

Căn cứ vào khoản 1, 2 Điều 81 Luật Doanh Nghiệp 2020 có nêu về vai trò của chủ tịch công ty trong Cơ cấu tổ chức trong công ty TNHH một thành viên như sau:

 • Chủ tịch công ty do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm.
 • Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Điều lệ công ty, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Quyền, nghĩa vụ và chế độ làm việc của Chủ tịch công ty được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy, Chủ tịch công ty TNHH 1 thành viên có thể là chủ sở hữu hay được chủ sở hữu bổ nhiệm.

Giám đốc/ Tổng giám đốc

Căn cứ theo khoản 1 Điều 82 Luật Doanh Nghiệp 2020 có thể hiểu về chức danh giám đốc/tổng giám đốc như sau:

 • Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty.
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác.
 • Giám đốc/tổng giám đốc có nghĩa vụ và quyền cụ thể như quyết định các vấn đề liên quan đến vấn đề kinh doanh hằng ngày của công ty, tổ chức thực hiện nghị quyết của hội đồng thành viên, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty.

Ban kiểm soát

Theo quy định của Điều 79 và Điều 85 Luật Doanh nghiệp 2020, Cơ cấu tổ chức trong công ty TNHH một thành viên do một tổ chức làm chủ sở hữu hoặc do một cá nhân làm chủ sở hữu không bắt buộc phải có một Ban kiểm soát.

Tuy nhiên, đối với công ty có chủ sở hữu là doanh nghiệp nhà nước (do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) cần phải thành lập Ban kiểm soát. Trong các trường hợp khác, quyết định thành lập Ban kiểm soát là do công ty tự quyết định.

Căn cứ nội dung tại Khoản 4 Điều 10 Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy chế hoạt động của Ban kiểm soát như sau:

 • Phạm vi, nội dung thực hiện các quyền, nghĩa vụ và nhiệm vụ được giao của Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên;
 • Cơ chế phối hợp; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp đối với hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên;
 • Cơ chế phối hợp, báo cáo, xin ý kiến giữa cơ quan đại diện chủ sở hữu và Ban kiểm soát, Kiểm soát viên trong thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao;
 • Cơ chế phối hợp giữa Ban kiểm soát, Kiểm soát viên với doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp và người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại doanh nghiệp khác trong thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên đối với doanh nghiệp, công ty con, công ty có phần vốn góp hoặc công ty liên kết của doanh nghiệp;
 • Cơ chế đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ và nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên;
 • Tiền lương, thù lao, tiền thưởng, điều kiện làm việc, định mức chi phí công tác, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên;
 • Nội dung khác theo quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Như vậy, kiểm soát viên được bổ nhiệm bởi chủ sở hữu doanh nghiệp, kiểm soát viên có quyền chấp thuận các hợp đồng và chấp hành các quy chế được quy định như trên.

Ban quản lý trong công ty TNHH Một thành viên

Ban quản lý trong công ty TNHH Một thành viên

Dịch vụ tư vấn cơ cấu tổ chức trong công ty TNHH một thành viên

Với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực doanh nghiệp, Long Phan hỗ trợ Qúy khách hàng trong quá trình thành lập, quản lý công ty TNHH một thành viên như sau:

 • Tư vấn các quy định về việc thành lập, cấu trúc cơ cấu tổ chức trong công ty TNHH một thành viên;
 • Hỗ trợ xây dựng và thiết lập cơ cấu tổ chức phù hợp với loại hình doanh nghiệp;
 • Tư vấn đánh giá toàn diện về cơ cấu tổ chức hiện tại của doanh nghiệp, đồng thời đưa ra các giải pháp tối ưu hóa cơ cấu tổ chức mới;
 • Tư vấn về quy trình quản lý nhân sự, xây dựng chính sách và quy trình quản lý bao gồm tuyển dụng, đánh giá hiệu suất, phát triển và đào tạo nhân viên.
 • Tư vấn chiến lược và phương pháp quản trị doanh nghiệp hiệu quả, xây dựng hệ thống quản trị đến quản lý tài chính và phát triển kế hoạch kinh doanh.
 • Tư vấn, đánh giá và quản lý các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời đề xuất các biện pháp phòng ngừa.
 • Tư vấn, đề xuất các giải pháp giải quyết các tranh chấp và xung đột phát sinh trong quá trình hoạt động.

Cơ cấu tổ chức trong công ty TNHH một thành viên đóng vai trò then chốt trong việc định hình và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Với việc có một mô hình tổ chức hiệu quả sẽ tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp và sáng tạo, từ đó thúc đẩy sự thành công và ổn định trong môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày nay. Nếu Quý khách hàng còn vấn đề thắc mắc hoặc có nhu cầu được tư vấn doanh nghiệp hãy liên hệ qua Hotline 0906.735.386 để được các chuyên gia của chúng tôi hỗ trợ.

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Gọi tư vấn ngay!

[yourchannel user="Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Long Phan"]

Bài viết liên quan

Cơ cấu công ty TNHH một thành viên

Cơ cấu tổ chức trong công ty TNHH một thành viên 2024