Cơ cấu tổ chức quản lý công ty hợp danh 2024

Tổng quan bài viết

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty hợp danh có những đặc điểm riêng biệt về cách thức quản lý và phân chia trách nhiệm giữa các thành viên. Các chức danh quản lý trong công ty hợp danh được hình thành nhằm tuân thủ quy định pháp lý và vận hành hoạt động hiệu quả. Nắm rõ cơ cấu này giúp các doanh nhân lựa chọn mô hình doanh nghiệp phù hợp. Bài viết dưới đây của Long Phan sẽ phân tích chi tiết về cơ cấu tổ chức quản lý công ty hợp danh theo quy định mới nhất năm 2024.

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty hợp danh hiệu quảCơ cấu tổ chức quản lý công ty hợp danh hiệu quả

Thế nào là công ty hợp danh

Công ty hợp danh là một doanh nghiệp có cơ cấu đặc biệt được quy định cụ thể trong Luật Doanh nghiệp Việt Nam. Đặc trưng cơ bản của công ty hợp danh là sự kết hợp giữa ít nhất hai thành viên hợp danh, cùng chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ của công ty.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020 thì công ty hợp danh là doanh nghiệp có các đặc điểm sau:

 • Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung, được gọi là thành viên hợp danh;
 • Công ty hợp danh có thể có thêm thành viên góp vốn;
 • Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
 • Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty;
 • Công ty hợp danh là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Công ty hợp danh không được phát hành chứng khoán.

Việc lựa chọn mô hình công ty hợp danh có nhiều ưu điểm đáng cân nhắc. Một trong các yếu tố đó chính là cơ cấu quản lý linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản lý điều hành. Các thông tin trong phần tiếp theo phân tích cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý công ty hợp danh

Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý công ty hợp danh mới nhất

Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý công ty hợp danh mới nhất nhằm tối ưu hóa hiệu quả quản lý – điều hành. Cụ thể, mô hình này bao gồm các bộ phận, chức danh sau:

 • Hội đồng thành viên là cơ quan quyền lực cao nhất trong công ty hợp danh;
 • Chủ tịch hội đồng thành viên là người đứng đầu Hội đồng thành viên;
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời kiêm Giám đốc/Tổng giám đốc;
 • Hội đồng thành viên sẽ bao gồm tất cả các thành viên của công ty, bao gồm cả thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.

Có thể thấy, hạt nhân của cơ cấu tổ chức quản lý trong công ty hợp danh là hội đồng thành viên. Bên cạnh đó, chủ tịch hội đồng thành viên đóng vai trò điều phối trung tâm. Giám đốc/ Ban giám đốc chịu trách nhiệm quản lý điều hành chung. Bộ máy quản lý phối hợp chặt chẽ, nghiêm ngặt tạo nên hiệu suất kinh doanh của công ty hợp danh.

Cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh

Hội đồng thành viên

Căn cứ theo Điều 182 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về Hội đồng thành viên như sau:

 • Hội đồng thành viên bao gồm tất cả thành viên của công ty hợp danh;
 • Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

Theo đó, Hội đồng thành viên có quyền quyết định tất cả công việc kinh doanh của công ty như:

 • Định hướng, chiến lược phát triển công ty;
 • Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 • Tiếp nhận thêm thành viên mới;
 • Chấp thuận thành viên hợp danh rút khỏi công ty hoặc quyết định khai trừ thành viên;
 • Quyết định dự án đầu tư;
 • Quyết định việc vay và huy động vốn dưới hình thức khác, cho vay với giá trị từ 50% vốn điều lệ của công ty trở lên, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn;
 • Quyết định mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn vốn điều lệ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn;
 • Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, tổng số lợi nhuận được chia và số lợi nhuận chia cho từng thành viên;
 • Quyết định giải thể; yêu cầu phá sản công ty.

Nếu Điều lệ công ty không quy định thì quyết định các vấn đề trên phải được ít nhất ba phần tư tổng số thành viên hợp danh tán thành.

Xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý trong công ty hợp danh

Xây dụng cơ cấu tổ chức quản lý công ty hợp danh

Chủ tịch hội đồng thành viên

Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 82 Luật Doanh nghiệp 2020 thì chủ tịch hội đồng thành viên là:

 • Thành viên hợp danh trong công ty;
 • Được Hội đồng thành viên bầu ra;
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty;
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên khi xét thấy sự cần thiết hoặc theo yêu cầu của các thành viên hợp danh trong công ty.

Nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên được quy định tại khoản 4 Điều 184 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

 • Thực hiện việc quản lý và điều hành các công việc kinh doanh hằng ngày của công ty với tư cách là thành viên hợp danh;
 • Triệu tập và tổ chức cuộc họp Hội đồng thành viên; ký các nghị quyết và quyết định của Hội đồng thành viên;
 • Thực hiện việc phân công và phối hợp công việc kinh doanh giữa các thành viên hợp danh trong công ty;
 • Tổ chức sắp xếp cũng như lưu giữ đầy đủ và trung thực sổ kế toán, các loại hóa đơn, chứng từ và các tài liệu khác của công ty theo quy định của pháp luật;
 • Nhân danh và đại diện cho công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết các việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài hoặc Tòa án; đại diện cho công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật;
 • Các nghĩa vụ khác trong Điều lệ công ty quy định.

Giám đốc công ty hoặc tổng giám đốc công ty

Theo quy định tại Điều 182 Luật Doanh nghiệp 2020 thì:

 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty có thể do Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm nhiệm;
 • Đồng thời, ở công ty hợp danh, các thành viên hợp danh đều có quyền điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty ngoài chủ tịch hội đồng thành viên hay giám đốc hoặc tổng giám đốc.
 • Theo đó, thành viên hợp danh dù không giữ chức vụ gì trong công ty cũng có quyền đại diện theo pháp luật và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, đồng thời chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty hợp danh cũng có thể thực hiện quản lý, điều hành công ty với tư cách là thành viên hợp danh.

Thành viên hợp danh

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về thành viên hợp danh như sau:

 • Trong công ty hợp danh thành viên hợp danh là các cá nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình với các khoản nợ của công ty;
 • Các thành viên hợp danh là người đại diện theo pháp luật của công ty và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;
 • Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân; không được làm thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.
 • Thành viên hợp danh không được nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
 • Thành viên hợp danh không được chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho tổ chức, cá nhân khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.

Về nghĩa vụ của thành viên hợp danh được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 181 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

 • Tiến hành quản lý và thực hiện hoạt động kinh doanh một cách trung thực, cẩn trọng và tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cho công ty;
 • Tiến hành quản lý và thực hiện hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên; nếu làm trái quy định tại điểm này, gây thiệt hại cho công ty thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại;
 • Không được sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • Hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản đã nhận và bồi thường thiệt hại gây ra đối với công ty trong trường hợp nhân danh công ty, nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để nhận tiền hoặc tài sản khác từ hoạt động kinh doanh của công ty mà không đem nộp cho công ty;
 • Liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty nếu tài sản của công ty không đủ để trang trải số nợ của công ty;
 • Chịu khoản lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty hoặc theo thỏa thuận quy định tại Điều lệ công ty trong trường hợp công ty kinh doanh bị lỗ;
 • Định kỳ hằng tháng báo cáo trung thực, chính xác bằng văn bản tình hình và kết quả kinh doanh của mình với công ty; cung cấp thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của mình cho thành viên có yêu cầu;
 • Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Thành viên góp vốn trong cơ cấu tổ chức quản lý công ty hợp danh

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về thành viên góp vốn như sau:

 • Trong công ty hợp danh không bắt buộc phải có thành viên góp vốn;
 • Thành viên góp vốn có thể cá nhân hoặc tổ chức;
 • Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty;
 • Thành viên góp vốn không được tham gia quản lý công ty, không được tiến hành công việc kinh doanh nhân danh công ty;
 • Thành viên góp vốn được quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác;
 • Thành viên góp vốn được chia lợi nhuận hằng năm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty;
 • Thành viên góp vốn được quyền định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách để thừa kế, tặng cho, thế chấp, cầm cố và các hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; trường hợp chết thì người thừa kế thay thế thành viên đã chết trở thành thành viên góp vốn của công ty;
 • Thành viên góp vốn được quyền tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, về tổ chức lại, giải thể công ty và nội dung khác của Điều lệ công ty có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ.

Thành viên trong cơ cấu tổ chức công ty hợp danh

Thành viên trong cơ cấu tổ chức quản lý công ty hợp danh

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức quản lý công ty hợp danh

Nhằm hỗ trợ trong việc xây dựng cơ cấu, tổ chức quản lý trong công ty hợp danh, đội ngũ chuyên gia của Long Phan sẽ cung cấp đến Quý khách hàng những dịch vụ như:

 • Tư vấn các quy định của pháp luật về cơ cấu tổ chức, hoạt động trong công ty hợp danh;
 • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các chức danh trong doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ khách hàng trong các thủ tục thành lập công ty hợp danh;
 • Tư vấn xây dựng, đánh giá và đề xuất mô hình quản lý tối ưu cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến điều hành và quản lý công ty;
 • Tư vấn xây dựng và phát triển hệ thống quản trị nhân sự;
 • Tư vấn xây dựng và triển khai các biện pháp phòng ngừa rủi ro.

Tóm lại, cơ cấu tổ chức quản lý công ty hợp danh là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững. Việc hiểu rõ các quy định cũng như có sự phân công, quản lý rõ ràng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự thành công của doanh nghiệp. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu được tư vấn doanh nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline 0906.735.386 để được các chuyên gia của Long Phan hỗ trợ.

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Gọi tư vấn ngay!

[yourchannel user="Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Long Phan"]

Bài viết liên quan

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty hợp danh hiệu quả

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty hợp danh 2024