Cơ cấu tổ chức công ty TNHH hai thành viên trở lên theo Luật Doanh nghiệp 2020

Tổng quan bài viết

Cơ cấu tổ chức công ty TNHH hai thành viên trở lên được thiết kế nhằm đảm bảo sự quản lý linh hoạt và hiệu quả. Đồng thời giúp phân định rõ ràng quyền hạn và trách nhiệm giữa các thành viên. Việc hiểu rõ và áp dụng đúng cơ cấu tổ chức này trở nên đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp. Hãy cùng Long Phan tìm hiểu các yếu tố cấu thành cơ cấu tổ chức của loại hình doanh nghiệp này trong bài viết dưới đây.

Cơ cấu tổ chức công ty TNHH hai thành viên trở lên

Tư vấn cơ cấu tổ chức công ty TNHH hai thành viên trở lên

Quy định về công ty TNHH 2 Thành viên trở lên

Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

 • Doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân.
 • Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại Điều 128 và Điều 129 Luật Doanh nghiệp 2020.

Các quy định này nhằm đảm bảo công ty TNHH hai thành viên trở lên hoạt động hiệu quả, minh bạch và tuân thủ pháp luật. Đồng thời góp phần bảo vệ quyền lợi của các thành viên và đối tác kinh doanh.

Cơ cấu tổ chức công ty TNHH hai thành viên trở lên

Căn cứ tại điều 54 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể tổ chức quản lý theo một trong hai mô hình sau:

 • Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
 • Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này).

Đồng thời, trong Cơ cấu tổ chức công ty TNHH hai thành viên trở lên phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật. Đây là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Tổ chức mô hình quản lý công ty

Tổ chức mô hình quản lý công ty

Cấu trúc ban quản lý trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hội đồng thành viên

Vai trò: Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Thành phần: Bao gồm tất cả thành viên công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức.

Quyền hạn và nhiệm vụ:

 • Tham dự họp của Hội Đồng Thành Viên;
 • Quyền biểu quyết theo tỷ lệ số vốn góp tương ứng;
 • Quyền được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn đã góp. Trong trường hợp công ty giải thể hoặc phá sản, Hội đồng thành viên sẽ được chia giá trị tài sản còn lại của công ty. Phần chia này sẽ được xác định dựa trên tỷ lệ phần vốn góp lúc đầu;
 • Quyền được ưu tiên góp thêm vốn khi công ty tăng vốn điều lệ;
 • Quyền được khởi kiện ban quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật;
 • Quyền triệu tập cuộc họp;
 • Quyền tra cứu sổ sách, ghi chép, sao chụp các tài liệu như báo cáo tài chính, sổ kế toán…

CSPL: khoản 1 Điều 55 Luật Doanh nghiệp 2020.

Chủ tịch hội đồng thành viên

Vai trò: Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đứng đầu Hội đồng thành viên, do Hội đồng thành viên bầu ra.

Quyền hạn và nhiệm vụ:

 • Lên kế hoạch hoạt động cho Hội đồng thành viên;
 • Chuẩn bị tài liệu, triệu tập, chủ trì cuộc họp hoặc lấy ý kiến các thành viên;
 • Giám sát các hoạt động của Hội đồng thành viên trong phạm vi các nghị quyết đã đề ra;
 • Thay mặt Hội đồng thành viên ký các quyết định, nghị quyết.
 • Nhiệm kỳ của chủ tịch hội đồng thành viên không quá 05 năm và tùy theo điều lệ quy định của công ty.

CSPL: Điều 56 Luật Doanh nghiệp 2020.

Giám đốc / Tổng giám đốc

Vai trò: Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của công ty.

Quyền hạn và nhiệm vụ:

 • Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên.
 • Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty.
 • Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty.
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.
 • Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên.
 • Tuyển dụng lao động.

Người được bổ nhiệm giữ vị trí Giám đốc hoặc Tổng giám đốc yêu cầu phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Không thuộc đối tượng nằm trong nhóm các đối tượng được liệt kê tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Yêu cầu có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm cũng như bằng cấp liên quan;
 • Không được là người có quan hệ gia đình, huyết thống với người quản lý công ty, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp hay nhà nước tại công ty;
 • Một vài điều kiện khác được quy định trong điều lệ công ty.

CSPL: Điều 63 Luật doanh nghiệp 2020.

Ban kiểm soát

Quy định, cơ cấu ban kiểm soát:

 • Ban kiểm soát bắt buộc thành lập đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà nước, các trường hợp khác do công ty quy định. (Căn cứ khoản 2 Điều 54 Luật Doanh nghiệp 2020).
 • Ban kiểm soát có từ 01 đến 05 Kiểm soát viên, tùy thuộc vào quy mô công ty.
 • Nhiệm kỳ Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 02 nhiệm kỳ liên tục tại công ty đó.
 • Trường hợp Ban kiểm soát chỉ có 01 Kiểm soát viên thì Kiểm soát viên đó đồng thời là Trưởng Ban kiểm soát và phải đáp ứng tiêu chuẩn của Trưởng Ban kiểm soát

CSPL: khoản 1 Điều 103 Luật Doanh nghiệp 2020.

Quyền hạn và nhiệm vụ

 • Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
 • Thẩm định các báo cáo tài chính hàng năm của công ty.
 • Xem xét sổ kế toán, chứng từ, tài liệu và các báo cáo tài chính của công ty khi thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Hội đồng thành viên hoặc theo yêu cầu của thành viên hoặc nhóm thành viên sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo Điều 105 và Điều 106 Luật Doanh nghiệp 2020.

CSPL: Điều 104 Luật Doanh nghiệp 2020.

Tổ ban quản lý trong Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 Tổ ban quản lý trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Dịch vụ tư vấn quản trị cơ cấu tổ chức công ty TNHH hai thành viên trở lên

Việc xây dựng một Cơ cấu tổ chức công ty TNHH hai thành viên trở lên hợp lý không chỉ tối ưu hóa nguồn lực của công ty mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động. Với mong muốn hỗ trợ Qúy khách hàng, Long Phan mang đến dịch vụ tư vấn quản trị Cơ cấu tổ chức công ty TNHH hai thành viên trở lên với phạm vi công việc như sau:

 • Nghiên cứu, phân tích, đánh giá toàn diện về cơ cấu tổ chức hiện tại của doanh nghiệp
 • Xây dựng mô hình cơ cấu tổ chức mới dựa trên các yếu tố như quy mô, lĩnh vực hoạt động, chiến lược phát triển của doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai mô hình cơ cấu tổ chức mới
 • Tư vấn định hình chiến lược phát triển và đảm bảo tính liên kết giữa các bộ phận trong doanh nghiệp.
 • Tư vấn về quản trị doanh nghiệp và các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong công ty.

Cơ cấu tổ chức công ty TNHH hai thành viên trở lên được thiết kế để đảm bảo sự linh hoạt và hiệu quả trong quản lý. Đồng thời cũng phân định rõ ràng quyền hạn và trách nhiệm giữa các thành viên. Với sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ các dịch vụ tư vấn, quá trình thành lập công ty sẽ trở nên thuận lợi hơn. Nếu quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn quản trị Cơ cấu tổ chức công ty TNHH hai thành viên trở lên của chúng tôi vui lòng gọi qua hotline 0906.735.386.

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Gọi tư vấn ngay!

[yourchannel user="Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Long Phan"]

Bài viết liên quan

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Cơ cấu tổ chức công ty TNHH hai thành viên trở lên theo Luật Doanh nghiệp 2020