Lưu ý cho doanh nghiệp khi xử lý kỷ luật lao động

Tổng quan bài viết

Xử lý kỷ luật lao động là một biện pháp cần thiết và quan trọng để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp vận hành tốt nhất. Vấn đề xử lý kỷ luật lao động luôn được sự quan tâm của rất nhiều doanh nghiệp cũng như cá nhân tham gia quan hệ lao động. Bài viết dưới đây Long phan sẽ cung cấp đến Quý khách hàng quy định trình tự, hình thức khi xử lý kỷ luật lao động và đặc biệt là những lưu ý đối với doanh nghiệp khi xử lý kỷ luật người lao động.

Lưu ý về xử lý kỷ luật lao động

Lưu ý về xử lý kỷ luật lao động

Các hình thức xử lý kỷ luật lao động

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 thì có các hình thức xử lý kỷ luật sau:

 • Khiển trách;
 • Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng;
 • Cách chức;
 • Sa thải;

Như vậy tùy vào mức độ, tính chất nghiêm trọng của hành vi thì sẽ áp dụng hình thức xử lý khác nhau.

Nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động

Các nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động được quy định tại Điều 122 Bộ luật Lao động 2019, cụ thể, việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau:

 • Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;
 • Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xử lý kỷ luật là thành viên;
 • Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc tổ chức đại diện người lao động bào chữa; trường hợp là người chưa đủ 15 tuổi thì phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật;
 • Việc xử lý kỷ luật lao động phải được ghi thành biên bản.
 • Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.
 • Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong xử lý kỷ luật lao động

Việc xử lý kỷ luật lao động phải tuân thủ các quy định pháp luật, trong đó có 3 hành vi bị cấm trong quá trình xử lý luật lao động quy định tại Điều 127 Bộ luật Lao động 2019 như sau gồm:

 • Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động.
 • Phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.
 • Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định.

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động quy định tại Điều 123 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

 • Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 06 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của doanh nghiệp thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 12 tháng.
 • Trường hợp khi hết thời gian quy định tại khoản 4 Điều 122 Bộ luật Lao động 2019 nếu hết thời hiệu hoặc còn thời hiệu nhưng không đủ 60 ngày thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

Như vậy, trong thời hạn nêu trên thì người sử dụng lao động phải ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động. Nếu hết thời hạn, người lao động có hành vi vi phạm không bị xử lý kỷ luật.

Trình tự thủ tục xử lý kỷ luật lao động

Việc xử lý kỷ luật lao động phải tuân thủ quy định tại Điều 70 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, trình tự xử lý kỷ luật lao động cụ thể bao gồm các bước sau:

Bước 1: Xác nhận hành vi vi phạm kỷ luật lao động

 • Trường hợp phát hiện NLĐ có hành vi vi phạm kỷ luật lao động tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm: Doanh nghiệp tiến hành lập biên bản vi phạm và thông báo đến tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở mà người lao động là thành viên, người đại diện theo pháp luật của NLĐ chưa đủ 15 tuổi.
 • Trường hợp doanh nghiệp phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động sau thời điểm hành vi vi phạm đã xảy ra: Doanh nghiệp thực hiện thu thập chứng cứ chứng minh lỗi của NLĐ.

Bước 2: Tổ chức họp xử lý kỷ luật lao động

 • Thông báo về cuộc họp xử lý kỷ luật lao động:
 • Doanh nghiệp phải thông báo đến NLĐ, tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở mà NLĐ đang bị xử lý kỷ luật là thành viên, luật sư hoặc tổ chức đại diện NLĐ bào chữa (nếu có); người đại diện theo pháp luật (đối với trường hợp NLĐ là người chưa đủ 15 tuổi) ít nhất 05 này làm việc trước khi tiến hành xử lý kỷ luật lao động về: Nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động;
 • Họ tên người bị xử lý kỷ luật lao động, hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật lao động.
 • Xác nhận tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động:
 • Khi nhận được thông báo của doanh nghiệp, các thành phần phải tham dự họp trên phải xác nhận tham dự cuộc họp với doanh nghiệp.
 • Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự không thể tham dự họp theo thời gian, địa điểm đã thông báo thì NLĐ và doanh nghiệp thỏa thuận việc thay đổi thời gian, địa điểm họp. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì người sử dụng lao động quyết định thời gian, địa điểm họp.
 • Tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động:
 • Doanh nghiệp tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động theo thời gian, địa điểm đã thông báo quy định. Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự họp không xác nhận tham dự cuộc họp hoặc vắng mặt thì doanh nghiệp vẫn tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động.
 • Nội dung cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản, thông qua trước khi kết thúc cuộc họp và có chữ ký của người tham dự cuộc họp, trường hợp có người không ký vào biên bản thì người ghi biên bản nêu rõ họ tên, lý do không ký (nếu có) vào nội dung biên bản.

Bước 3: Ban hành quyết định xử lý kỷ luật

 • Trong thời hiệu xử lý kỷ luật lao động, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, người được ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc người được quy định cụ thể trong nội quy lao động phải ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động và gửi đến các thành phần tham dự.

==> Xem thêm: Hình thức và quy trình xử lý kỷ luật lao động trong doanh nghiệp

Thủ tục xử lý kỷ luật

Thủ tục xử lý kỷ luật

Xử lý vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp vi phạm quy định kỷ luật lao động

Doanh nghiệp vi phạm các nguyên tắc thủ tục pháp lý nêu trên doanh nghiệp có thể bị xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo Nghị định 28/2020/NĐ-CP.

Doanh nghiệp không thỏa thuận bằng văn bản với ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, chuyển làm công việc khác hoặc kỷ luật sa thải đối với người lao động là thành viên của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm, trừ trường hợp hai bên không thỏa thuận được… sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với doanh nghiệp khi có một trong các hành vi sau đây:

 • Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín hoặc nhân phẩm của người lao động khi xử lý kỷ luật lao động nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Dùng hình thức phạt tiền hoặc cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động;
 • Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không quy định;
 • Áp dụng nhiều hình thức kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động;
 • Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây: nghỉ ốm đau; nghỉ điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động; đang bị tạm giữ; đang bị tạm giam; đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của Bộ luật Lao động.

Dịch vụ tư vấn các vấn đề về xử lý kỷ luật lao động

Dịch vụ tư vấn về lao động của Long Phan có thể hỗ trợ Qúy khách hàng trong các vấn đề liên quan đến quy trình xử lý kỷ luật như sau:

 • Tư vấn về điều kiện xử lý kỷ luật lao động;
 • Tư vấn về các hình thức kỷ luật lao động;
 • Tư vấn nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động;
 • Tư vấn thành phần tham gia họp xử lý kỷ luật lao động;
 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ xử lý kỷ luật;
 • Tư vấn về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động tương ứng với từng hình thức xử lý kỷ luật cụ thể;
 • Tư vấn kỷ luật sa thải;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về kỷ luật lao động;
 • Tư vấn pháp luật lao động về chế tài xử lý kỷ luật lao động;

Tư vấn kỷ luật lao động

Tư vấn kỷ luật lao động

Xử lý kỷ luật lao động sẽ giúp cho doanh nghiệp duy trì được nề nếp trật tự ổn định. Bài viết trên Long Phan đã cung cấp cho Quý khách hàng các nội dung cơ bản liên quan đến việc xử lý kỷ luật lao động. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc còn bất kỳ vấn đề thắc mắc liên quan đến vấn đề này vui lòng liên hệ theo hotline: 0906.735.386 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Gọi tư vấn ngay!

[yourchannel user="Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Long Phan"]

Bài viết liên quan

Lưu ý về xử lý kỷ luật lao động

Lưu ý cho doanh nghiệp khi xử lý kỷ luật lao động