Đấu thầu là gì? Những hình thức đấu thầu mới nhất

Tổng quan bài viết

Đấu thầu là gì có lẽ là câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư khi mới bắt đầu kinh doanh đều thắc mắc. Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ, hàng hóa phù hợp với chi phí cạnh tranh. Có nhiều hình thức đấu thầu phụ thuộc vào mục đích, nhu cầu, dịch vụ, loại mặt hàng. Là một đơn vị tư vấn thầu chuyên sâu, bài viết này của Long Phan sẽ cung cấp cho Quý khách hàng các thông tin cơ bản nhất về Đấu thầu là gì, các hình thức đấu thầu mới nhất

Các hình thức đấu thầu mới nhất

Các hình thức đấu thầu mới nhất

Đấu thầu là gì?

Căn cứ theo nội dung quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu 2023, đấu thầu được hiểu là:

 • Quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết, thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, lựa chọn nhà đầu tư để ký kết, thực hiện hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh.
 • Quá trình này được thực hiện trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Hình thức đấu thầu

Căn cứ nội dung quy định tại các Điều từ Điều 20 đến Điều 29 Luật Đấu thầu 2023, hiện nay có 09 hình thức lựa chọn nhà thầu, cụ thể như sau:

Hình thức 01: Đấu thầu rộng rãi.

 • Trong đấu thầu rộng rãi, pháp luật không giới hạn số lượng tham gia của các nhà thầu.
 • Đấu thầu rộng rãi áp dụng trong hầu hết các gói thầu. Trừ các gói thầu áp dụng các hình thức khác được trình bày dưới đây.
 • Khi không sử dụng đấu thầu rộng rãi, phải có lý do cụ thể và lý do phải được ghi rõ trong văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Hình thức 02: Đấu thầu hạn chế

 • Chỉ có một số nhà thầu được mời tham gia thầu và phải đáp ứng được yêu cầu cụ thể của gói thầu.
 • Áp dụng đối với gói thầu có các yêu cầu kỹ thuật phức tạp và đặc biệt, chỉ có một số nhà thầu có đủ năng lực để đáp ứng.
 • Trong một số trường hợp, các điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận vay nước ngoài có thể yêu cầu sử dụng đấu thầu hạn chế để đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quá trình đấu thầu.

Hình thức 03: Chỉ định thầu.

Áp dụng cho các gói thầu cần đảm bảo yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước hoặc các vấn đề khẩn cấp cần thiết phải chỉ định nhà thầu.

Hình thức 04: Chào hàng cạnh tranh.

Chào hàng cạnh tranh là một hình thức đấu thầu có giới hạn đối với các gói thầu có giá trị không quá 05 tỷ đồng thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Gói thầu có các dịch vụ tư vấn không đặc biệt phức tạp, có thể thực hiện bởi nhiều nhà thầu khác nhau và không đòi hỏi kỹ thuật chuyên môn cao.
 • Gói thầu mua sắm có các sản phẩm cần được mua không có tính đặc biệt, có sẵn trên thị trường với chất lượng tương đương nhau, không đòi hỏi sự tư vấn hoặc đánh giá kỹ thuật đặc biệt.
 • Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt: công việc xây dựng làm cơ sở trên bản thiết kế đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và đã được phê duyệt, không đòi hỏi sự phức tạp trong quá trình thi công.
 • Gói thầu hỗn hợp cung cấp hàng hóa và xây lắp, trong đó nội dung xây lắp đáp ứng trường hợp trên.

Hình thức 05: Mua sắm trực tiếp.

Mua sắm trực tiếp áp dụng cho gói thầu mua hàng hóa tương tự trong dự án, dự toán mua sắm của cùng một chủ đầu tư. Trường hợp khác chủ đầu tư thì phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Nhà thầu trúng thầu qua đấu thầu rộng rãi hoặc hạn chế và đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu trước đó.
 • Chỉ được áp dụng mua sắm trực tiếp một lần đối với các loại hàng hóa trong gói thầu và không vượt quá 130% khối lượng hạng mục công việc so với gói thầu đã ký hợp đồng, không bao gồm tùy chọn mua thêm.
 • Đơn giá của các phần việc trong gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không vượt quá đơn giá của phần việc tương ứng trong gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó và phải phù hợp với giá thị trường.
 • Thời gian từ khi ký hợp đồng trước đó đến khi phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp không quá 12 tháng.

Hình thức 06: Tự thực hiện.

 • Chủ đầu tư tự mình thực hiện gói thầu mà không thông qua việc chọn thầu.
 • Áp dụng khi tổ chức có đủ tài chính, kinh nghiệm và năng lực kỹ thuật.
 • Chủ đầu tư có thể tự thực hiện gói thầu hoặc ủy thực hiện cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc, phòng, ban thuộc tổ chức đó và không được chuyển nhượng khối lượng công việc có giá trị từ 10% trở lên hoặc trên 50 tỷ đồng tính trên giá trị công việc quy định.

Hình thức 07: Tham gia thực hiện của cộng đồng.

 • Pháp luật cho phép cộng đồng dân cư, tổ, nhóm thợ có đủ năng lực tại địa phương tham gia thực hiện toàn bộ hoặc một phần của các gói thầu trong chương trình mục tiêu quốc gia hoặc chương trình đầu tư công có giá trị không quá 5 tỷ đồng.
 • Quy định này tạo điều kiện cho cộng đồng địa phương tham gia vào các dự án quan trọng, góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Hình thức 08: Đàm phán giá.

 • Áp dụng cho các gói thầu nhất định như mua biệt dược gốc sinh phẩm tham chiếu và mua thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm chỉ có 01 hoặc 02 hãng sản xuất.
 • Quyết định về việc áp dụng hình thức đàm phán giá và việc quy định danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng hình thức đàm phán giá do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, bao gồm cả quy trình và thủ tục lựa chọn nhà thầu. Điều này nhằm đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quá trình mua sắm các sản phẩm y tế quan trọng.

Hình thức 09: Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

Áp dụng khi các yêu cầu của gói thầu rơi vào các trường hợp đặc biệt theo luật định và không áp dụng được các hình thức đấu thầu từ hình thức 2 đến hình thứ 8 trên đây.

Chi phí đấu thầu

Chi phí mua bản điện tử hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu:

 • Đối với đấu thầu quốc tế, chi phí mua bản điện tử được quyết định theo thông lệ đấu thầu quốc tế.
 • Đối với gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước, tiền bán bản điện tử hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được nộp vào ngân sách nhà nước.
 • Đối với các gói thầu không sử dụng vốn ngân sách nhà nước, tiền bán bản điện tử là nguồn thu của chủ đầu tư.

Chi phí lập, thẩm định các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

Chi phí thuê tư vấn đấu thầu, lập kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, tổ chuyên gia, tổ thẩm định được tính trong dự toán chi phí hoạt động lựa chọn nhà thầu.

Chi phí lập hoặc thẩm định kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu:

Chi phí này được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi như sau: Bằng 0,5% chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi (tối thiểu là 5.000.000 đồng và tối đa là 40.000.000 đồng).

Chi phí lập, thẩm định hồ sơ:

Chi phí này được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm giá gói thầu, như sau:

 • Lập hồ sơ mời quan tâm, sơ tuyển: bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 2.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng;
 • Thẩm định hồ sơ mời quan tâm, sơ tuyển: bằng 0,06% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 2.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng;
 • Lập hồ sơ mời thầu: bằng 0,2% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng;
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu:  bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 2.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng.

Chi phí đánh giá hồ sơ:

Chi phí này được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm giá gói thầu, như sau:

 • Đánh giá hồ sơ quan tâm, dự sơ tuyển: bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 2.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng;
 • Đánh giá hồ sơ dự thầu, đề xuất: bằng 0,2% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng.

Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:

Bằng 0,1% giá gói thầu (tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng).

Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị:

Được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm giá dự thầu của nhà thầu có kiến nghị, như sau:

 • Giá dự thầu dưới 50.000.000.000 đồng, tỷ lệ 0,03% nhưng tối thiểu là 5.000.000 đồng;
 • Giá dự thầu từ 50.000.000.000 đồng đến dưới 100.000.000.000 đồng, tỷ lệ 0,025% nhưng tối thiểu là 15.000.000 đồng;
 • Giá dự thầu từ 100.000.000.000 đồng đến dưới 200.000.000.000 đồng, tỷ lệ 0,02% nhưng tối thiểu là 25.000.000 đồng;
 • Giá dự thầu từ 200.000.000.000 đồng trở lên, tỷ lệ 0,015% nhưng tối thiểu là 40.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng.

Chi phí trong lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: Bao gồm các chi phí tham gia và duy trì trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Căn cứ nội dung quy định tại Điều 12 Nghị định 24/2024/NĐ-CP.

Chi phí khi tham gia đấu thầu

Chi phí khi tham gia đấu thầu

Dịch vụ tư vấn các hình thức đấu thầu

Với đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, Long Phan có thể mang đến dịch vụ hỗ trợ tư vấn đấu thầu là gì cũng như các hình thức đấu thầu cho quý khách hàng cụ thể như sau:

 • Tư vấn về các vấn đề liên quan đến Đấu thầu là gì, yêu cầu đối với các hình thức đấu thầu.
 • Tư vấn về chiến lược đấu thầu, hỗ trợ đánh giá và lựa chọn gói thầu phù hợp, xác định mục tiêu, tiêu chí đánh giá và phát triển hồ sơ đấu thầu.
 • Đánh giá tiềm năng, rủi ro của từng gói thầu, cách thức lựa chọn gói thầu cho nhà đầu tư.
 • Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ và soạn thảo các văn bản cần thiết.
 • Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh khác (nếu có).

Tư vấn lựa chọn hình thức đấu thầu phù hợp

Tư vấn lựa chọn hình thức đấu thầu phù hợp

Hy vọng bài viết này đã giúp Quý khách hàng hiểu hơn về Đấu thầu là gì. Đây là một công cụ quan trọng giúp tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh và thúc đẩy sự phát triển bền vững trong lĩnh vực xây dựng và phát triển dự án. Đồng thời, việc áp dụng các hình thức đấu thầu mới nhất cũng góp phần tối ưu hóa quy trình và tăng cường minh bạch, công bằng. Nếu quý khách cần tư vấn, vui lòng liên hệ đến Long Phan qua hotline 0906.735.386 để được hỗ trợ nhanh chóng và tận tình. Xin chân thành cảm ơn!

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Gọi tư vấn ngay!

[yourchannel user="Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Long Phan"]

Bài viết liên quan

Đấu thầu là gì? Những hình thức đấu thầu mới nhất