Cách thức chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

Tổng quan bài viết

Trong nền kinh tế hội nhập hiện nay, việc chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đã không còn quá xa lạ. Việc chuyển nhượng cổ phần là một hoạt động giúp các nhà đầu tư đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài tận dụng nguồn vốn cũng như kinh nghiệm để phát triển kinh tế. Chuyển nhượng cổ phần là việc cổ đông công ty cổ phần tiến hành chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số cổ phần mà họ nắm giữ cho các nhà đầu tư. Do đó, để hiểu rõ được cách thức này, hãy cùng Long Phan tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

Chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

Điều kiện chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông sáng lập:

 • Trong 03 năm đầu tiên hoạt động kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ được tự do chuyển nhượng cổ phần cho nhau. Tức là, cổ đông chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông khác hoặc cho người khác không phải là cổ đông nếu có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông; 
 • Sau 03 năm, nhà đầu tư được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cả người không phải là cổ đông công ty căn cứ nội dung tại Khoản 1 Điều 127 và Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp 2020 

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không phải là cổ đông sáng lập: việc chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế.

Các hình thức chuyển nhượng cổ phần 

Căn cứ nội dung tại Khoản 2 Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020, có hai phương thức để thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần đó là:

 • Thông qua hợp đồng chuyển nhượng

Chuyển nhượng trực tiếp thông qua hợp đồng chuyển nhượng được điều chỉnh bởi pháp luật doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp quy định việc chuyển nhượng thực hiện hợp đồng theo cách thông thường, nhưng không cụ thể hợp đồng gồm những nội dung bắt buộc nào. 

Hợp đồng cũng là một giao dịch dân sự, vì vậy căn cứ theo Bộ luật Dân sự về những nội dung cơ bản của một hợp đồng cụ thể tại Khoản 1 Điều 119 Bộ luật Dân sự 2015 thì có thể được thực hiện bằng lời nói, văn bản hoặc bằng một hành vi cụ thể. 

Tuy nhiên theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì đối với trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập hoặc cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết thì hồ sơ kèm theo phải có hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Do đó phần nào pháp luật doanh nghiệp đã quy định hình thức hợp đồng chuyển nhượng cổ phần một cách gián tiếp là thực hiện bằng văn bản.

 • Thông qua thị trường chứng khoán

Việc chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán được quy định trong pháp luật chứng khoán. Chuyển nhượng cổ phần trên thị trường chứng khoán được biểu hiện bằng việc mua cổ phiếu. Giao dịch này dựa trên nguyên tắc thỏa thuận tự do giữa bên mua và bên bán, tuy nhiên việc mua bán diễn ra trên thị trường chứng khoán.

Các hình thức chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

Các hình thức chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục cần làm để chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

Thành phần hồ sơ

Căn cứ nội dung tại khoản 1 Điều 58 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP 

 1. Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, tổ chức trong trường hợp công ty cổ phần chưa niêm yết thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài sau khi đã thay đổi. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài phải bao gồm chữ ký của cổ đông có giá trị cổ phần thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông có giá trị cổ phần không thay đổi;
 • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh việc hoàn tất chuyển nhượng;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân; bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức.
 • Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.
 1. Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, tổ chức trong công ty việc chuyển nhượng hồ sơ sẽ được thực hiện trong nội bộ công ty:
 • Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần
 • Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng
 • Sổ chứng nhận cổ phần của bên chuyển nhượng
 • Sổ chứng nhận cổ phần của bên nhận chuyển nhượng (nếu là cổ đông hiện hữu
 • Giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương hoặc công chứng (trong trường hợp người chuyển nhượng không trực tiếp đến làm thủ tục)

Trình tự thủ tục

 • Trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài không phải là cổ đông sáng lập

Bước 1: Tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông để thông qua việc chuyển nhượng cổ phần (đối với những trường hợp cần sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông).

Bước 2: Các bên liên quan ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Bước 3: Tiến hành lập biên bản xác nhận về việc đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần.

Bước 4: Tiến hành chỉnh sửa, bổ sung thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty.

Bước 5: Tiến hành đăng ký thay đổi cổ đông theo quy định (đối với những trường hợp bắt buộc đăng ký thay đổi cổ đông).

 • Trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông sáng lập

Bước 1: Công ty cổ phần thông qua việc chuyển nhượng cổ phần

Trừ trường hợp cổ đông được quyền tự do chuyển nhượng cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2020, Công ty phải thông qua việc chuyển nhượng cổ phần trước khi các việc chuyển nhượng được xác lập.

Bước 2: Các bên chuyển nhượng cổ phần giao kết hợp đồng chuyển nhượng

Bước 3: Thực hiện nghĩa vụ đăng ký thay đổi cổ đông nước ngoài

Trường hợp việc chuyển nhượng cổ phần có một bên là nhà đầu tư nước ngoài thì công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông nước ngoài theo quy định.

Bước 4: Công ty cấp giấy chứng nhận cổ phần cho cổ đông mới sau khi chuyển nhượng hoàn thành

Bước 5: Nộp tờ khai và tiền thuế chuyển nhượng cổ phần theo luật định.

Cơ quan tiến hành

Căn cứ nội dung theo Điều 57 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, việc thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập thì cơ quan tiến hành là Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 

Thời gian giải quyết

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Những lưu ý khi chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài 

Khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài thì nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Các quy định liên quan đến chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập được nêu trong bài viết áp dụng với các công ty cổ phần được thành lập kể từ thời điểm Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực vào ngày 01/01/2021.
 • Trường hợp công ty cổ phần thành lập trước khi Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực mà chưa tiến hành cấp đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, trên giấy chứng nhận cũ vẫn có thông tin của các cổ đông sáng lập. Do đó, sau thời hạn 03 năm kể từ ngày cấp Giấy phép kinh doanh, nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông sáng lập tiến hành chuyển nhượng cổ phần vẫn phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. Sau khi thực hiện thủ tục này, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới sẽ được cấp, trên đó không còn thông tin của cổ đông sáng lập.

Những lưu ý khi chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

Những lưu ý khi chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

Dịch vụ tư vấn cách thức chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

Để hỗ trợ cho các Nhà đầu tư nước ngoài một cách tốt nhất các cách thức chuyển đổi cổ phần, Long Phan sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với đầy đủ các công việc sau đây: 

 • Phân tích cơ hội, rủi ro khi nhà đầu tư thực hiện chuyển nhượng cổ phần;
 • Tư vấn các điều kiện, thủ tục về chuyển nhượng cổ phần.
 • Hỗ trợ trong việc chuẩn bị và nộp hồ sơ chuyển nhượng cổ phần đến các cơ quan chức năng.
 • Hỗ trợ thực hiện toàn bộ thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong nội bộ công ty.
 • Tư vấn thủ tục thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập 
 • Tư vấn lựa chọn cách thức chuyển nhượng cổ phần

Chuyển nhượng cổ phần là vấn đề cần đặc biệt lưu ý khi nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp. Hãy liên hệ ngay đến Long Phan qua hotline 0906.735.386, để được tư vấn cách thức chuyển nhượng cổ phần một cách dễ dàng và thuận lợi, đồng thời đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý và tài chính.

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Gọi tư vấn ngay!

[yourchannel user="Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Long Phan"]

Bài viết liên quan

Chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

Cách thức chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài